Iktisada ait “torba teklif” TBMM’de (1)

AK Parti‘li milletvekillerinin imzasını taşıyan Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife nazaran, afet yaşanılan mekanlarda elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri, tahakkuk, tahsilatlarının vadesi ve kapsamı belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile dağıtım, tedarik şirketlerinin kelam konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden öğrenim edecekleri gecikme artırımının, Kuvvet ve Olağan Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Türk Standardları Enstitüsü, sınırlı müddetli, muvakkat nitelikte, hususî haber ve bilirkişilik gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabilecek. Bunların günlük inceleme ecri, taban ecrin aylık brüt meblağının yüzde 25’ini aşmamak üzere Idare Heyeti tarafından belirlenecek. Enstitü çalışanının disiplin ile ilgili süreçlerini yürütmek üzere merkezde birer disiplin konseyi ve yüksek disiplin şurası kurulacak.

Kimlik Bildirme Kanunu’nda değişiklikle ise kent, kasaba ve köy sonları içinde bulunan ve kanunda belirtilen alanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat gayesi güden iş noktalarında çalışanlar, buralarda barındırılanlar, öğrenci yurtları ve gibisi mekanlarda çalışanlar, bu mekanlarda kalan talebelerin bildirimleri, sorumlu işleticilerce umumi kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilecek. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan bildirimler, umumî kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarlarıyla paylaşılacak.

Aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık vadesi ve 5 bin gün prim ödeme kaidesiyle, talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.

3 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezası

Faaliyet müsaadesi almadan yahut faaliyet müsaade evrakına uymaz olarak düzenleme kapsamındaki yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika yahut imalathane kuranlar, işletenler, iş tarafları ya da ikametgahlarında bu silahları imal edenler ile bunu kanundaki esaslara muhalif olarak yapanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar isimli para cezasıyla cezalandırılacak.

Bu formda üretilen yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları satanlar, satışına aracılık edenler, nakledenler, satış maksatlı taşıyanlar, satış hedefli bulunduranlara, 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus ve 100 günden 500 güne kadar isimli para cezası uygulanacak. Satıcılık evrakı olmadan satış yapanlar ile yivsiz tüfek satın alma evrakı olmayan bireye satış yapan yahut ihraç kayıtlı tüfeği yurt içine satanlara da bu cezalar verilecek.

Tüfek ve tabancaların reklamı, tanıtımı yapılamayacak

Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının rastgele bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve gibisi yollarla ticari reklamı yahut tanıtımı yapılamayacak; kullanılmasını özendiren, teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyecek. Buna hilâf hareket edenlere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a nazaran idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından uygulanacak. İdari sürece bahis ihlalin tekrar edilmesi halinde idari para cezaları üç katına çıkarılacak.

Faaliyet müsaade evrakı sahiplerine ilişkin kurumsal internet siteleri ve çevre medya hesapları, fuarlara iştirak için hazırladıkları materyaller ile avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan televizyon kuruluşları ve müddetli yayınlarda yapılan reklam yahut tanıtım bu yasağın dışında tutulacak.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak hakları iptal edilecek. İrtifak hakları, bakanlığın makul görüşü, Muhit ve Şehircilik Bakanlığının istemi üzerine, hak sahibinin yahut bu haktan yarar sağlayanların yazılı beyanı ya da duruşma kararıyla tapudan terkin edilecek. Terkin davalarında olağan yargılama yöntemi uygulanacak.

Tahsisi ve irtifak hakları iptal edilen yahut tahsis müddetleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak Kaynağa intikal edecek. Yatırımcı, bunlar için rastgele bir hak ve bedel talep edemeyecek.

Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarının terkin edilmesi süreçleri, bakanlığın onayıyla yapılacak.

Kültür ve turizm himaye ve gelişim kesimleriyle, turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan mekanlardaki taşınmazların üzerinde mekan alan, bakanlıktan evraklı turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve etrafa hassas hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sıhhat ve sürdürülebilir muhit kaidelerine mütenasip yapı ve yapılaşma koşullarıyla projelendirilmelerine ait Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmelik çıkarabilecek.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir